Naše služba

Společenství bratří

Bůh navrhl církev jako společenství – ne jen jako komunitu, ale jako rodinu bratrů a sester, kteří sdílejí Boží ideály a víry (Efeským 2:19-22). Společenství bratrů v naší církvi pomáhá bratrům zdokonalit sebe sama – „Železo se brousí železem, tak přítel brousí svého přítele.“ (Přísloví 27:17). Tato skupina je otevřena všem mužům, mladým i starším.

Společenství sester

Toto sesterstvo se snaží přivést sestry dohromady, aby se mohly navzájem povzbudit a podporovat v růstu v Pána. Setkání jim dávají příležitost se spolu modlit a zajímat se o různé problémy, kterým čelí. Mají také možnost sdílet Slovo. Tato skupina je otevřena všem ženám, mladým i starším.

Společenství mladých

„Nikdo ať tě nepodceňuje pro tvé mládí. Naopak, buď pro věřící příkladem ve slovu i skutku, v lásce, víře a čistotě.“ (1 Timoteus 4:12) Toto společenství dává důraz na rozvoj mladých mužů a žen jako budoucích lídrů Kristovy církve. Povzbuzuje mladé křesťanské válečníky v jejich každodenních bitvách proti současnému kulturnímu proudu, pro slávu Ježíše Krista. Tato skupina je otevřena všem mladým mužům a ženám v církvi.

Sbor

Církevní sbor hraje nezastupitelnou roli v církevním uctívání. Sbor je ta část kongregace, která je vycvičena, aby vedla lidi v písních a chválách. Jsou zodpovědní za uvedení naší církevní rodiny do přítomnosti Boží. Máš krásný hlas a miluješ chválení a uctívání Boha? Přidej se k nám!

Vítání a pohostinnost

„Jeden den ve tvých nádvořích je lepší než jinde na tisíc! V domě svého Boha chci postávat u prahu, než abych bydlel v příbytcích ničemů.“ (Žalmy 84:11) Naši uvaděči hrají výzmanou roli v pohostinosti a uvítání do církve. Pomáhají členům církve a dalším návštěvníkům zažít krásnou bohoslužbu. Také zajišťují, že církev je připravena pro jakoukoli bohuslužbu. Tato skupina je otevřena bezúhonným lidem, kteří se dobře vyznají v Božím slově a především jsou ochotni sloužit v Božím domě.

Správci svatyně

Správci svatyně Přemýšleli jste někdy, proč je náš kostel tak čistý a nedotčený? Je to proto, že máme oddané muže a ženy, kteří jsou odhodláni zajistit, aby byl Boží dům vždy čistý. Odpovědnosti této jedinečné skupiny zahrnují

 1. Úklid a příprava kostelního vybavení a prostor na bohoslužby a speciální programy.
 2. Kontrola kvality vybavení kostela během nebo mezi shromážděními.
 3. Úklid kostelního vybavení po každém shromáždění nebo programu.
 4. Tato skupina je otevřena všem oddaným členům, kteří mají neutuchající touhu vidět dům Boží vždy čistý.

Literatura, média a multimédia

Média podporují všechny činnosti v rámci církve. Efektivně a účinně šíří informace, aby ostatním pomohly stát se efektivnějšími, díky čemuž se celá církev rozrůstá. Také poskytuje fotografické a zvukové záznamy kázání a dalších událostí v církvi. Tato skupina spravuje, filtruje, zveřejňuje a aktualizuje stránky církve na Facebooku a Instagramu.

Francouzská evangelická skupina

Tato skupina je tvořena francouzsky mluvícími členy církve. Jejím hlavním cílem je usnadnit členům studium bible a společnou modlitbu v jazyce, kterému dokonale rozumí.

Tým přímluvců

„Jeruzaléme, na tvých zdech jsem ustanovil strážné, kteří celý den a celou noc nikdy neztichnou. Vy, kdo Hospodina upomínáte, nedopřávejte si pokoje a ani jemu pokoj nedejte, dokud neobnoví Jeruzalém a dokud nezpůsobí, aby byl slavný na zemi.“ (Izajáš 62:6-7) Tým přímluvců se vytrvale modlí za pastora, vůdce a členy církve dle jejich konkrétních nebo obecných potřeb. Také se modlí za komunitu a složky církve ve všech věcech týkajících se Božího království.

Partneři naší církve

Partneři Covenant Parish se skládají z bratrů a sester, kteří touží vidět, jak církev dosahuje pokroku. Podporují jakékoli chvályhodné projekty církve. Taktéž měsíčně přispívají na nájem prostor církve a dalších naléhavých potřeb. Potřebujeme, aby lidé jako jste vy stáli při nás.

Dětská skupina

Ježíš však řekl: „Nechte děti a nebraňte jim přicházet ke mně – vždyť právě takovým patří nebeské království.“ (Matouš 19:14) Je naším přáním, aby se děti setkaly s Bohem, Jeho skutky a vyvinuly si zdravý životní styl a dobré vztahy. Ježíš miluje děti a má pro ně skvělé plány. Proto jim toužíme pomoci na jejich cestě za dobrým životem, který si pro ně Bůh připravil. Naše dětská skupina pomáhá církvi růst tím, že usnadňuje návštěvu novým členům. Rodiče si mohou vyslechnout kázání bez rozptýlení. Budou si jisti, že jejich děti jsou milovány, že rády tráví čas v církvi a hledají si tam nové kamarády. Tímto způsobem dětská skupina pomáhá evangelizovat rodiče. V církvi máme pro děti tým zkušených, odhodlaných a oddaných školitelů.

Evangelismus

Evangelismus je povinný při všechny věřící. Tento tým se věnuje pravidelnému přinášení evangelia místní komunitě. Naše evangelická skupina dovoluje církvi, aby splnila Velké poslání a řídila se Velkým přikázáním našeho pána Ježíše Krista, což vede ke konci světa
ve jménu Ježíše a k lásce k bližnímu svému jako k sobě samému. Skupina se pravidelně setkává jednak k modlitbě, jednak aby nám kázala o lásce Boží. Taktéž jsou tu, aby nám vyprávěli o jeho milosti a milosrdenství, které jsou k dispozici nám všem. Milujeme lidi, se kterými se setkáváme a našli jsme cesty, jak s nimi zůstat ve spojení na přátelské vlně. Také vítáme další křesťany z Prahy a okolí, kteří by se k nám chtěli připojit.

Technické oddělení

Tento tým je zodpovědný za kvalitu zvuku a produkty z živých nahrávek. Jsou zodpovědní za projekci a všechna elektrická zařízení používaná při bohoslužbách. Zajišťují zdárné zrakové a zvukové zážitky pro všechny během bohoslužeb a jiných událostí.
Odpovědnost technického oddělení zahrnuje:

 • Vytvořit struktury a atmosféru, která vyobrazuje Covenant Parish jako „účinnou a technologicky zdatnou“ církev.
 • Zajistit včasnou a přiměřenou přípravu na nastavení všech hudebních nástrojů a dalšího vybavení pro bohoslužby a jiné programy církve.
 • Zajistit bezproblémový provoz veškerého vybavení během bohoslužeb a programů.
 • Zajistit, že všechny zprávy budou zachyceny na video pro další využití.
Sociální výbor

(Deuteronomium 15:7-8) „Bude-li u tebe někdo chudý (kterýkoli tvůj bratr v kterémkoli městě v zemi, již ti dává Hospodin, tvůj Bůh), pak před svým chudým bratrem nezatvrzuj srdce a neodpírej mu pomoc. Naopak ochotně mu nabídni pomoc a půjč mu, co ve své nouzi potřebuje.“ Sociální výbor se stará o potřeby lidí v církvi, a to jak duchovní, tak hmotné. Některé funkce této skupiny:

 1. Sledovat a řídit veškerou sociální práci pro církev a její členy, včetně potřeb těchto členů.
 2. Zajistit, aby všichni jednotlivci, části a skupiny církve měli pocit, že k naší církvi patří.
 3. Pravidelná údržba a aktualizace záznamů členství v církvi.
 4. Práce na posílení mezilidských vztahů a zdravých interakcí mezi jednotlivci, částmi a skupinami v církvi, včetně řešení konfliktů, pokud je to nutné.
 5. Provádění dalších souvisejících funkcí, které mohou být čas od času stanoveny církevní radou.

cs_CZČeština
en_USEnglish cs_CZČeština